Početna > Usluge viza
Kako aplicirati za kinesku vizu
2015/08/11

Kategorije viza i potrebni dokumenti (stupa na snagu od 1. septembra 2013.)

Koja je glavna svrha Vaše posjete Kini i koja kategorija vize je najprikladnija za Vašu aplikaciju?

Glavna svrha posjeteKategorije viza Opis vize

Razmjene, posjete, studijska putovanja i druge aktivnosti FIzdaje se osobama koje su pozvane u Kinu zbog razmjene, posjete, studijskih putovanja i drugih aktivnosti.

Poslovne aktivnosti i trgovinaMIzdaje se osobama koje su pozvane u Kinu zbog poslovnih aktivnosti i trgovine.

Turizam L

Izdaje se osobama koje putuju u Kinu zbog turizma.

Spajanje porodice, udomiteljstvo ili posjeta rođacima koji imaju stalno prebivalište u Kini Q1Izdaje se osobama koje su članovi porodice kineskih građana ili stranaca sa kineskim stalnim prebivalištem i koje namjeravaju putovati u Kinu zbog dugoročnog spajanja porodice, ili onima koji namjeravaju putovati u Kinu u svrhu udomiteljstva (namjeravano trajanje posjete u Kini je duže od 180 dana).

"Članovi porodice" odnosi se na supružnike, roditelje, sinove, kćeri, supružnike sinova i kćeri, braću, sestre, djedove i bake, unuke i roditelje supružnika.

Q2

Izdaje se osobama koje namjeravaju posjetiti rođake koji su kineski državljani koji žive u Kini ili stranci sa stalnim boravkom u Kini. Namjeravano trajanje posjete nije duže od 180 dana.

Posjeta rođacima koji rade ili studiraju u Kini ili drugi privatni razlozi S1

Izdaje se rodbini stranaca koji rade ili studiraju u Kini u svrhu dugoročnog boravka ili osobama koje namjeravaju posjetiti Kinu zbog drugih privatnih razloga (namjeravano trajanje boravka je duže od 180 dana).

"Rodbina" se odnosi na supružnike, roditelje, sinove i kćeri mlađe od 18 godina i roditelje supružnika.

S2Izdaje se osobama koje žele posjetiti članove porodice koji su stranci koji rade ili studiraju u Kini ili osobama koje namjeravaju putovati u Kinu iz drugih privatnih razloga. Namjeravano trajanje boravka u Kini nije duže od 180 dana.

"Članovi porodice" odnosi se na supružnike, roditelje, sinove, kćeri, supružnike sinova i kćeri, braću, sestre, djedove i bake, unuke i roditelje supružnika.

ZaposlenjeZIzdaje se osobama koje stupaju na poziciju ili se zapošljavaju ili imaju komercijalne aktivnosti u Kini.

Poslovanje

Tranzit

GIzdaje se osobama koje namjeravaju proći kroz Kinu na putu ka trećoj zemlji (ili regiji).

Član posade ili vozač motornog vozila CIzdaje se stranim članovima posade aviona, vozova i brodova, vozačima motornih vozila koji se bave prekograničnim aktivnostima prevoza, kao i pratećim članovima porodice članova posade gore navedenih sredstava.

StudentX1Izdaje se osobama koje namjeravaju studirati u Kini na period duži od 180 dana.

X2

Izdaje se osobama koje namjeravaju studirati u Kini na period koji nije duži od 180 dana.

Predstavljeni talent

R

Izdaje se osobama koje su visokokvalificirani talenti ili čije vještine su hitno potrebne u Kini.

Novinar J1Izdaje se rezidentnim stranim novinarima/medijskom osoblju stranih novinskih organizacija pozicioniranih u Kini. Namjeravani boravak u Kini je duži od 180 dana.

J2Izdaje se stranim novinarima/medijskom osoblju koje je na misiji privremenog medijskog izvještavanja. Namjeravani boravak nije duži od 180 dana.

Trajni boravak DIzdaje se osobama koje će boraviti trajno u Kini.

1. korak: Pripremite dokumentaciju za prijavu

Sljedeće dokumente trebate pripremiti prije podnošenja aplikacije:

1. Osnovni dokumenti

(1) Pasoš

Originalni pasoš validan još najmanje šest mjeseci i sa praznim stranicama za vize, kopiju stranice pasoša sa podacima i slikom, ako je odvojena.

(2) Formular za vizu i fotografija

Jedan popunjen formular za vizu sa nedavno snimljenom fotografijom za pasoš, u boji (otkrivene glave, na kojoj se vidi cijelo lice), na svijetloj podlozi (veličina: 48 mm x 33 mm) u prilogu.

(3) Dokaz o pravnom statusu (odnosi se na osobe koje ne podnose zahtjev za vizu u svojoj zemlji)

Ako se za vizu ne prijavljujete u zemlji čiji ste državljanin, morate osigurati original i kopiju važeće potvrde o prebivalištu, statusu uposlenika ili studenta, ili drugu važeću potvrdu o legalnom boravku izdatu od strane nadležnih organa zemlje u kojoj se centar za vizu nalazi.

(4) Kopija prethodnih kineskih pasoša ili prethodnih kineskih viza (primjenjivo za osobe koje su bile kineski državljani pa su dobile strano državljanstvo)

Ako se prijavljujete za kinesku vizu prvi put, trebate predati posljednji kineski pasoš i kopiju njegove stranice sa podacima.

Ako ste imali kineske vize ranije i podnosite zahtjev za kinesku vizu sa obnovljenim stranim pasošem u kojem nema kineskih viza, trebate predati kopiju stranice sa podacima i fotografijom ako je odvojena, kao i stranice sa prethodnim kineskim vizama (ako se Vaše ime na trenutnom pasošu razlikuje od imena na prethodnom, morate predati službeni dokument o promjeni imena).

2. Prateći dokumenti

F viza

Službeno pozivno pismo izdano od strane jedinice ili pojedinca u Kini. Poziv treba sadržavati:

(1) Podatke o podnositelju zahtjeva (uključujući ime i prezime, spol, datum rođenja, itd.);

(2) Podatke o planiranoj posjeti (uključujući svrhu posjete, datume dolaska i odlaska, mjesto/a koja planirate posjetiti, odnos između podnositelja zahtjeva i pozivatelja, kao i detalje o finansijskoj potpori za vrijeme boravka u Kini);

(3) Podaci o pozivatelju (uključujući ime, broj telefona, adresu, pečat, potpis zakonskog zastupnika ili pojedinca).

M viza

(1) Dokumenti koji se odnose na poslovnu aktivnost izdati od strane trgovinskog partnera u Kini, odnosno pozivnica za sajam, itd. Pozivno pismo treba sadržavati:

a) Podatke o podnositelju zahtjeva (uključujući ime i prezime, spol, datum rođenja, itd);

b) Podatke o planiranoj posjeti (uključujući svrhu posjete, datum dolaska i odlaska, mjesta koja namjeravate posjetiti, odnos između podnositelja zahtjeva i pozivatelja, pojedinosti o bilo kojoj finansijskoj potpori tokom boravka u Kini);

c) Informacije o pozivatelju (uklj. ime i prezime, kontakt telefon, adresu, službeni pečat, potpis zakonskog zastupnika ili pojedinca).

(2) Kandidati koji su imali M vizu više od dva puta tokom prethodne dvije godine (ili su imali F vizu prije 1. septembra 2013. za potrebe komercijalnih i trgovačkih aktivnosti) ili imaju potvrdu o ulaganjima u Kini, poslovnu dozvolu ili druge dokumente, mogu aplicirati za M vizu sa više ulazaka koja vrijedi pola godine ili godinu dana, ukoliko podnesu kopije spomenutih viza ili odgovarajućih dokumenata.

L viza

Dokumenti koji pokazuju plan letenja, uključujući rezervaciju avionske karte (povratnu) i dokaz o rezervaciji hotela itd. ili pozivno pismo za turiste izdano od mjerodavne jedinice ili pojedinca u Kini. Pozivno pismo treba sadržavati:

(1) Podatke o podnositelju zahtjeva (uključujući ime i prezime, spol, datum rođenja, itd.);

(2) Podatke o planiranoj posjeti (uključujući datum dolaska i odlaska, mjesto/a koje namjeravate posjetiti, smještaj, itd.);

(3) Podatke o pozivatelju (uklj. naziv organizacije ili ime osobe, telefonski broj, adresa, službeni pečat organizacije, potpis zakonskog zastupnika ili pojedinca).

Q1 viza

Za spajanje porodice, sljedeći dokumenti su potrebni:

(1) Pozivno pismo od strane kineskog državljanina ili stranog državljanina sa kineskim stalnim boravkom u Kini. Pozivno pismo treba sadržavati:

a) Podatke o podnositelju zahtjeva (uključujući ime i prezime, spol, datum rođenja, itd);

b) Podatke koji se odnose na posjetu (uklj. svrhu posjete, planirani datum dolaska, mjesto/a boravka, planirano trajanje boravka, odnos između podnositelja zahtjeva i pozivaoca, pojedinosti o bilo kakvoj finansijskoj potpori za vrijeme boravka u Kini);

c) informacije o pozivatelju (uklj. ime i prezime, kontakt telefon, adresu, potpis osobe).

(2) Kopije kineskih ličnih karata ili stranih pasoša i dozvole za stalni boravak, od strane pozivatelja.

(3) Original i kopiju certifikata (vjenčani list, rodni list ili ovjereno uvjerenje o srodstvu) koji pokazuje porodični odnos podnositelja zahtjeva i pozivatelja.

"Članovi porodice" se odnosi na supružnike, roditelje, sinove, kćeri, supružnike sinova i kćeri, braću, sestre, djedove i bake, unuke i roditelje supružnika.

Za udomiteljstvo, potrebni su sljedeći dokumenti:

1) Original i kopija pasoša bioloških roditelja ili staratelja, kao i ovjerene certifikate koji pokazuju odnos između roditelja ili staratelja i djece;

(2) Ovjera o povjerenom starateljstvu izdata od strane kineskih ambasada/generalnih konzulata u inostranstvu ili punomoć za starateljstvo ovjerena u zemlji prebivališta ili u Kini;

(3) Pismo kojim se prihvata udomiteljstvo izdato od strane povjerenika koji živi u Kini, koji je pristao dati udomiteljske usluge i kopija lične karte povjerenika;

(4) Kopija potvrde o prebivalištu koja ukazuje da je roditelj (roditelji) boravio u inostranstvu kada je dijete rođeno, s tim da jedan ili oba roditelja djeteta kineski državljani.

Napominjemo:

Osobe sa Q1 vizom moraju podnijeti zahtjev za boravišnu dozvolu u imigracionom odjelu lokalnih tijela javne sigurnosti u mjestu gdje namjeravaju boraviti, u roku od 30 dana od dolaska u Kinu.

Q2 viza

(1) Pozivno pismo od strane kineskog državljanina ili stranog državljanina sa stalnim boravkom u Kini. Pozivno pismo treba sadržavati:

a) Podatke o podnositelju zahtjeva (uključujući ime i prezime, spol, datum rođenja, itd);

b) Podatke koji se odnose na posjetu (uključujući svrhu posjete, datume dolaska i odlaska, mjesto/a koja namjeravate posjetiti, odnos između podnositelja zahtjeva i pozivatelja i detalji o bilo kakvoj finansijskoj potpori tokom boravka u Kini);

c) Informacije o pozivatelju (uklj. ime, kontakt broj, adresu, potpis osobe).

(2) Kopiju kineske lične karte ili stranog pasoša i dozvole za stalni boravak pozivatelja.

X1 viza

(1) Original i kopija uvjerenja o prijemu u školu ("Admission Notice") koji izdaje škola ili drugi subjekt u Kini;

(2) Original i kopija "Zahtjeva za vizu za studij u Kini" (Obrazac JW201 ili obrazac JW202) koji izdaju nadležne kineske vlasti.

Napominjemo:

Osobe sa X1 vizom se moraju prijaviti za boravišnu dozvolu u imigracionom odjelu lokalnih organa javne sigurnosti u mjestu gdje namjeravaju boraviti, u roku od 30 dana od dana dolaska u Kinu.

X2 viza

Original i kopija uvjerenja o prijemu koju izdaje škola ili drugi subjekti u Kini.

Z viza

Pozivno pismo ovlaštene jedinice ili potvrda pozivnog pisma izdata od relevantnih jedinica u Kini, kao i jedan od sljedećih dokumenata:

(1) Radna dozvola Narodne Republike Kine za strance koju izdaju organi kineske vlade za ljudske resurse i socijalno osiguranje;

(2) Dozvola za strane stručnjake koji rade u Kini, izdata od strane Državnog zavoda za strane stručnjake;

(3) Pozivno pismo za strance za offshore naftne operacije u Kini, izdato od strane Kineske državne offshore naftne korporacije;

(4) Potvrda o registraciji Stalnog predstavničkog ureda stranih (regionalnih) preduzeća koju izdaje nadležno administrativno odjeljenje za industriju i trgovinu;

(5) Dokument odobrenja za komercijalne aktivnosti koji izdaju kineski državni organi za kulturu (odnosi se samo na podnositelja zahtjeva za komercijalne nastupe u kontinentalnoj Kini).

Napominjemo:

Osobe sa Z vizom moraju podnijeti zahtjev za odobrenje boravka u imigracionom odjelu lokalnih organa javne sigurnosti u mjestu gdje namjeravaju boraviti, u roku od 30 dana od dana dolaska u Kinu.

C viza

Garantno pismo koje izdaje strana transportna kompanija ili pozivno pismo izdato od mjerodavne jedinice u Kini.

J1 viza

Službeno pismo koje izdaje medijska organizacija za koju novinar radi

Podnosioci zahtjeva unaprijed moraju kontaktirati relevantni odjel kineske ambasade/generalnog konzulata ili nadležna tijela za medije u Kini i ispuniti odgovarajuće formalnosti za odobrenje.

Napominjemo:

Nosioci J1 vize moraju se prijaviti za boravišnu dozvolu u imigracionom odjelu lokalnih tijela javne sigurnosti u mjestu gdje namjeravaju boraviti, u roku od 30 dana od ulaska u Kinu.

J2 viza

Službeno odobrenje izdano od strane medijske organizacije za koju novinar radi.

Podnosioci zahtjeva moraju unaprijed kontaktirati odjel kineske ambasade/generalnog konzulata za medije u svojoj zemlji prebivališta, odnosno nadležna tijela za štampu u Kini i obaviti potrebne formalnosti za odobrenje.

S1 viza

Podnosioci zahtjeva koji idu u posjetu svojim rođacima koji žive u Kini i namjeravaju ostati duže od 180 dana trebaju dostaviti:

(1) Kopiju pasoša i boravišne dozvole pozivatelja.

(2) Pozivno pismo koje sadrži:

a) Podatke o podnositelju zahtjeva (uključujući ime i prezime, spol, datum rođenja, itd);

b) Podatke o posjeti (uklj. svrhu posjete, planirani datum dolaska, planirano mjesto/a za boravak, namijenjeno trajanje boravka, odnos između podnositelja zahtjeva i pozivatelja i detalje o finansijskoj potpori tokom boravka u Kini);

c) Informacije o pozivatelju (uklj. ime, telefonski broj, adresa, potpis osobe).

(3) Original i kopiju certifikata (vjenčani list, rodni list ili ovjerene potvrde o srodstvu) koji pokazuje rodbinsku vezu između podnositelja zahtjeva i pozivatelja.

"Rodbina" se odnosi na supružnike, roditelje, sinove i kćeri u dobi do 18, roditelje supružnika.

Prateći članovi porodice koji apliciraju zajedno sa podnosiocem zahtjeva za Z vizu ili X1 vizu, trebaju predati slijedeće:

(1) Kopiju dokumenata za prijavu Z vize ili X1 vize.

(2) Original i kopiju ovjerenog certifikata (vjenčani list, rodni list ili ovjerene potvrde o srodstvu) koji pokazuje rodbinsku vezu između podnositelja zahtjeva i pozivatelja.

"Rodbina" se odnosi na supružnike, roditelje, sinove i kćeri u dobi do 18, roditelje supružnika.

Napominjemo:

Nosioci S1 vize moraju podnijeti zahtjev za boravišnu dozvolu u imigracionom odjelu lokalnih tijela javne sigurnosti u mjestu gdje namjeravaju boraviti, u roku od 30 dana od dana dolaska u Kinu.

S2 viza

Za posjetu rodbini u trajanju do 180 dana, sljedeći dokumenti su potrebni:

(1) Kopija pasoša i boravišne dozvole pozivatelja.

(2) Pozivno pismo, koje bi trebalo sadržavati:

a) Podatke o podnositelju zahtjeva (uključujući ime i prezime, spol, datum rođenja, itd);

b) Podatke koji se odnose na posjetu (uklj. svrha posjeta, datumi dolaska i odlaska, mjesto/a koja će se posjetiti, odnos između podnositelja zahtjeva i pozivaoca, kao i detalji o finansijskoj potpori tokom boravka u Kini);

c) Informacije o pozivatelju (uklj. ime, telefonski broj, adresu, potpis osobe).

(3) Original i kopiju certifikata (vjenčani list, rodni list ili ovjereno uvjerenje o srodstvu) koji pokazuje rodbinsku vezu između podnositelja zahtjeva i pozivaoca.

"Članovi porodice" se odnosi na supružnike, roditelje, sinove, kćeri, supružnike sinova i kćeri, braću, sestre, djedove i bake, unuke i roditelje supružnika.

Za privatne poslove, potrebno je predati dokumentaciju koja govori o njihovoj prirodi.

Napominjemo:

Navedeni članovi porodice uključuju supružnike, roditelje, djeca u dobi do 18 godina i roditelje supružnika.

R viza

Odgovarajući dokumenti od strane visokokvalificiranog osoblja sa posebnim vještinama koje ispunjava uvjete relevantnih odjela u Kini i koje je hitno potrebno u Kini

G viza

Karta za voz ili brod sa potvrđenim datumom i sjedištem, za zemlju ili regiju koja se posjećuje.

D viza

Original i kopija potvrde o stalnom boravku stranaca koju izdaje Ministarstvo javne sigurnosti Kine.

Napominjemo:

Nosioci D vize moraju podnijeti zahtjev za boravišnu dozvolu u imigracionom odjelu lokalnih tijela javne sigurnosti u mjestu gdje namjeravaju boraviti, u roku od 30 dana od dana dolaska u Kinu.

3. Posebne napomene

(1) Pozivno pismo može biti u obliku faksa, fotokopije ili u printanoj verziji, ali konzularni službenik može zatražiti od podnositelja zahtjeva da dostavi original pozivnog pisma. Pošiljalac pozivnog pisma koji živi u Kini također treba osigurati kopiju svoje kineske lične karte.

(2) Ako je potrebno, konzularni službenik može zatražiti od podnositelja zahtjeva da preda druge dokumente ili dodatne materijale, ili zahtijevati razgovor s podnositeljem zahtjeva.

(3) Konzularni službenik će odlučiti o tome da li ili ne izdati vizu, kao i o njenom važenju, trajanju boravka i broju ulazaka, u svjetlu posebnih uvjeta podnositelja zahtjeva.

Suggest to a friend:   
Print

Ambasada Narodne Republike Kine Sva prava zadržana

http://ba.china-embassy.org/ba/